Summary

ClairRhein Newbie

  • B_o hi_m l_a __o - th_c h_ nh_ th_ nào
Offline Offline
Posts:
0 (0 per day)
Personal Text:
M_c th_i _i_m 1/7 _ánh d_u vi_c t_ng l__ng c_ s_ c_a ng__i lao __ng t_ 1.300.000 __ng lên 1.390.000 __ng. S_ _i_u ch_nh này có tác __ng l_n t_i quy __nh _óng - h__ng trong l_nh v_c b_o hi_m xă h_i và b_o hi_m y t_. Ngoài ra, nhi_u chính sách v_ l__ng, th__ng khác c_ng có hi_u l_c t_ 1/7. Chính ph_ v_a ban hành Ngh_ __nh 72/2018/N_-CP quy __nh m_c l__ng c_ s_ __i v_i cán b_, công ch_c, viên ch_c và l_c l__ng v_ trang. Theo _ó, m_c l__ng c_ s_ c_ là 1.300.000 __ng/tháng s_ ___c t_ng thêm 90.000 __ng t_ ngày 1/7/2018. Ngh_ __nh 72/2018/N_-CP quy __nh m_c l__ng c_ s_ áp d_ng __i v_i cán b_, công ch_c, viên ch_c, ng__i h__ng l__ng, ph_ c_p và ng__i lao __ng (sau _ây g_i chung là ng__i h__ng l__ng, ph_ c_p) làm vi_c trong các c_ quan, t_ ch_c, __n v_ s_ nghi_p c_a __ng, Nhà n__c, t_ ch_c chính tr_ - xă h_i và h_i ___c ngân sách nhà n__c h_ tr_ kinh phí ho_t __ng _ trung __ng, _ t_nh, thành ph_ tr_c thu_c trung __ng, _ huy_n, qu_n_ Theo _ó, 9 nhóm __i t__ng s_ ___c áp d_ng chính sách trên, g_m: Cán b_, công ch_c t_ trung __ng __n c_p huy_n quy __nh t_i Kho_n 1 và Kho_n 2 _i_u 4 Lu_t cán b_, công ch_c n_m 200; Cán b_, công ch_c c_p xă quy __nh t_i Kho_n 3 _i_u 4 Lu_t cán b_, công ch_c n_m 2008; Viên ch_c trong các __n v_ s_ nghi_p công l_p theo quy __nh t_i Lu_t viên ch_c n_m 2010; Ng__i làm vi_c trong t_ ch_c c_ y_u; Ng__i ho_t __ng không chuyên trách _ c_p xă, _ thôn và t_ dân ph__ 2. T_ng 6,92 % l__ng h_u, tr{[url=http://Www.Superghostblogger.com/?s=%A3%20c%E1%BA%A5p] c_p[/url] b_o hi_m xă h_i Ngh_ __nh s_ 88/2018/N_-CP v_a ___c Chính ph_ ban hành nh_m _i_u ch_nh m_c l__ng h_u, tr_ c_p b_o hi_m xă h_i và tr_ c_p hàng tháng t_ 1/7/2018. M_c t_ng thêm là 6,92% trên m_c l__ng h_u, tr_ c_p b_o hi_m xă h_i và tr_ c_p hàng tháng c_a tháng 6 n_m 2018. Tr__c _ó, Ngh_ quy_t s_ 49/2017/QH14 c_a Qu_c h_i v_ d_ toán ngân sách Nhà n__c n_m 2018 _ă thông qua vi_c _i_u ch_nh m_c l__ng c_ s_ t_ 1.300.000 __ng/tháng lên 1.390.000 __ng/tháng, t_ ngày 1/7/2018. Theo _ó, 8 nhóm __i t__ng ___c _i_u ch_nh h__ng là: Cán b_, công ch_c, công nhân, viên ch_c và ng__i lao __ng (k_ c_ ng__i có th_i gian tham gia b_o hi_m xă h_i t_ nguy_n, ng__i ngh_ h_u t_ qu_ b_o hi_m xă h_i nông dân Ngh_ An chuy_n sang theo Quy_t __nh s_ 41/2009/Q_-TTg ngày 16 tháng 3 n_m 2009 c_a Th_ t__ng Chính ph_); quân nhân, công an nhân dân và ng__i làm công tác c_ y_u _ang h__ng l__ng h_u hàng tháng; Cán b_ xă, ph__ng, th_ tr_n _ang h__ng l__ng h_u và tr_ c_p hàng tháng; Ng__i _ang h__ng tr_ c_p tai n_n lao __ng, b_nh ngh_ nghi_p hàng tháng_ 3. Thay __i m_c _óng - h__ng BHYT c_a hàng ch_c tri_u ng__i M_c l__ng c_ s_ t_ng t_ 1.300.000 __ng lên 1.390.000 __ng t_ 1/7/2018 c_ng d_n __n vi_c _i_u ch_nh t_ l_ _óng - h__ng c_a hàng ch_c tri_u ch_ th_ BHYT theo h__ng t_ng thêm quy_n l_i h__ng. T_ 1/7: Sáu thay __i v_ l__ng, BHXH và BHYT _nh h__ng tri_u ng__i C_ th_, m_c _óng BHYT c_a m_t s_ __i t__ng s_ t_ng thêm t_ 58.500 __ng/tháng lên 62.550 __ng/tháng. (1.390.000 __ng x 4,5 % (l__ng c_ s_)), g_m: Ng__i _ang h__ng tr_ c_p b_o tr_ xă h_i h_ng tháng, ng__i có công v_i cách m_nh, c_u chi_n binh, tr_ em d__i 6 tu_i, ng__i nghèo, h_ gia _́nh _ Theo BHXH VN, vi_c t_ng l__ng c_ s_ giúp ch_ th_ BHYT ___c h__ng thêm nhi_u l_i ích, nh_: S_ ti_n cùng chi tr_ chi phí khám ch_a b_nh trong n_m tài chính làm c_n c_ __ c_p Gi_y ch_ng nh_n không cùng chi tr_ trong n_m (6 tháng l__ng c_ s_) _i_u ch_nh t_ng t_ 7,8 tri_u __ng lên 8,34 tri_u __ng; Chi phí cho m_t l_n khám ch_a b_nh th_p h_n 15% m_c l__ng c_ s_: _i_u ch_nh t_ng t_ 195.000 __ng lên 208.500 __ng. Bên c_nh _ó, m_c thanh toán t_ng chi phí v_t t_ y t_ cho m_t l_n s_ d_ng dich v_ k_ thu_t không v__t quá 45 tha_ng l__ng c_ s_ s_ ___c _i_u ch_nh t_ng t_ 58,5 tri_u __ng lên 62,55 tri_u __ng. 4. Thay __i t_ l_ _óng BHXH Theo quy __nh c_a Lu_t BHXH n_m 2014, ng__i lao __ng _óng 8 % m_c ti_n l__ng vào qu_ h_u trí. T_ ngày 1/1/2018, m_c ti_n l__ng _óng BHXH g_m: M_c l__ng, ph_ c_p và kho_n b_ sung khác. Khi m_c l__ng c_ s_ thay __i s_ kéo thay vi_c _i_u ch_nh t_ng m_c _óng BHXH, c_ th_: Theo _ó, s_ ti_n _óng BHXH __i v_i ng__i ho_t __ng không chuyên trách _ c_p xă = 1.390.000 x 8% = 111.200 __ng/tháng. S_ ti_n _óng BHXH __i v_i các __i t__ng khác h__ng ti_n l__ng do Nhà n__c quy __nh = (L__ng + các kho_n ph_ c_p tính theo m_c l__ng c_ s_ 1.390.000 __ng/tháng) x 8%. S_ ti_n t_i _a _óng BHXH __i v_i ng__i lao __ng, ng__i h__ng ti_n l__ng do Nhà n__c quy __nh = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 __ng/tháng. Ngoài ra, m_c _óng BHXH b_t bu_c và t_ nguy_n t_i _a c_ng thay __i. Theo _ó, m_c ti_n l__ng tháng _óng BHXH b_t bu_c (ho_c t_ nguy_n) n_u cao h_n 20 tháng l__ng c_ s_ th́ m_c ti_n l__ng tháng _óng BHXH b_t bu_c (ho_c t_ nguy_n) ch_ ___c b_ng 20 tháng l__ng c_ s_. Do _ó, m_c cao nh_t s_ là 27.800.000 __ng/tháng (1.390.000 __ng/tháng x 20). 5. T_ng tr_ c_p thai s_n C_ng theo vi_c _i_u ch_nh l__ng c_ s_, t_ ngày 1/7/2018, m_c tr_ c_p m_t l_n khi sinh con ho_c nh_n nuôi con nuôi (sau _ây g_i g_n là tr_ c_p thai s_n) c_ng s_ t_ng so v_i m_c hi_n hành. T_ 1/7: Sáu thay __i v_ l__ng, BHXH và BHYT _nh h__ng tri_u ng__i Theo _i_u 38 c_a Lu_t B_o hi_m xă h_i n_m 2014, vi_c tr_ c_p m_t l_n khi sinh con ho_c nh_n nuôi con nuôi ___c quy __nh nh_ sau: Lao __ng n_ sinh con ho_c ng__i lao __ng nh_n nuôi con nuôi d__i 6 tháng tu_i th́ ___c tr_ c_p m_t l_n cho m_i con b_ng 2 l_n m_c l__ng c_ s_ t_i tháng lao __ng n_ sinh con ho_c tháng ng__i lao __ng nh_n nuôi con nuôi. Tr__ng h_p sinh con nh_ng ch_ có cha tham gia b_o hi_m xă h_i th́ cha ___c tr_ c_p m_t l_n b_ng 2 l_n m_c l__ng c_ s_ t_i tháng sinh con cho m_i con. 6. Chi th__ng cho công ch_c, viên ch_c ngành ki_m toán Ngh_ __nh 66/2018/N_-CP v_ ch_ __ _u tiên __i v_i cán b_, công ch_c, viên ch_c và ng__i lao __ng c_a Ki_m toán Nhà n__c (KTNN) b_t __u có hi_u l_c t_ ngày 1/7/2018 có quy __nh: T_ 1/7: Sáu thay __i v_ l__ng, BHXH và BHYT _nh h__ng tri_u ng__i H_ng n_m, KTNN ___c trích 5% s_ ti_n do KTNN phát hi_n và ki_n ngh_ theo quy __nh __ chi khuy_n khích, th__ng cho cán b_, công ch_c, viên ch_c, ng__i lao __ng c_a KTNN. S_ ti_n bao g_m các kho_n t_ng thu ngân sách nhà n__c v_ thu_, phí, l_ phí; các kho_n _ă chi ngân sách sai ch_ __ _ă n_p l_i; các kho_n chi ngân sách sai ch_ __ _ă ___c c_ quan có th_m quy_n x_ lư gi_m chi, gi_m thanh toán; các kho_n kinh phí b_ trí d_ toán v__t __nh m_c, sai ngu_n do KTNN phát hi_n và ki_n ngh_ _ă ___c c_ quan có th_m quy_n x_ lư thu h_i_ M_c chi không v__t quá 0,8 l_n m_c l__ng do Nhà n__c quy __nh g_m l__ng ng_ch b_c, ch_c v_; các kho_n ph_ c_p ch_c v_, v__t khung, _u _ăi theo ngh_. Ngh_ __nh 66/2018/N_-CP áp d_ng __i v_i cán b_, công ch_c, viên ch_c và ng__i lao __ng c_a KTNN. Sau khi chi th__ng, s_ kinh phí c̣n l_i ___c dùng __ __u t_ c_ s_ v_t ch_t và t_ng c__ng n_ng l_c ho_t __ng c_a ngành.
Karma:
+0/-0
Age:
35
Location:
France, Angouleme
Date Registered:
August 18, 2018, 04:41:24 am
Local Time:
February 21, 2019, 06:38:59 am
Last Active:
August 18, 2018, 04:41:28 am
Signature:
Here is my web site: Insurance [baohiemnhanthofwd.weebly.com]