Summary

NoreenMhl Newbie

  • B_c r_ng s_ h_ng và h_u qu_ khôn l__ng b_n nên bi_t
Offline Offline
Posts:
0 (0 per day)
Personal Text:
R_ng hô, móm hay xô l_ch, m_c không __u là t́nh hu_ng thi_u th_m m_ và làm __p v_ r_ng mà r_t nhi_u ng__i ph_m ph_i. th_ nh_ng, v́ nhi_u lư do mà ch_ vi_c ngh_ __n s_ vi_c ni_ng r_ng, _a l_p bên trong s_ t_t c_ chúng ta l_i e ng_i, không h_ mong mu_n th_c hi_n. 1. Ni_ng r_ng không m_c cài là ǵ? Ni_ng r_ng không m_c cài ___c coi là gi_i pháp gi_i quy_t và kh_c ph_c nh_ng khi_m khuy_t v_ r_ng m_i nh_t Lúc này, ___c _ông __o ng__i tiêu dùng l_a ch_n & tin t__ng. ph_n nhi_u "vô h́nh" & ng__i __ng __i di_n không c̣n bi_t b_n _ang trong quá tŕnh ch_nh nha, ni_ng r_ng không m_c cài h_a h_n s_ mang t_i cho b_n m_t hàm r_ng __u, __p nh_ mong __i mà không quá ph_c h_p. Li_u pháp này s_ d_ng ni_ng r_ng su_t trong quăng, _eo m_i khay trong kho_ng hai tu_n, b_t bu_c b_n ph_i dùng t_ 25 - 45 b_ khay, trong quăng th_i _i_m th_c hi_n ni_ng r_ng. s_ l__ng khay s_ khác nhau tùy vào th_i gian __ n_ng nh_ và t_ng t́nh hu_ng c_a m_i ng__i. m_i l_n thay khay m_i, r_ng các b_n s_ d_ch chuy_n kho_ng ch_ng 0,22mm, c_ nh_ v_y cho t_i lúc k_t thúc quy tŕnh ti_n __. Lúc b_y gi_, có hai lo_i ni_ng r_ng không m_c cài ___c nhi_u b_n yêu thích và s_ d_ng __y là ni_ng r_ng không m_c cài Invisalign & ni_ng r_ng không m_c cài Clear Aligner. 2. Ni_ng r_ng không m_c cài Invisalign Invisalign là gi_i pháp ni_ng r_ng s_ d_ng nh_ng khay nh_a trong su_t __ d_ch chuy_n r_ng. các khay _ó ___c l_p vào t_ng th_ cung r_ng, v_i nh_ng _i_m t_o l_c, __a r_ng __n __a _i_m may m_n. invisalign Ni_ng r_ng không m_c cài Invisalign 3. Ni_ng r_ng không m_c cài eCligner Ni_ng r_ng không m_c cài eCligner c_ng chính là m_t d_ng khay ni_ng b_ng nh_a su_t trong quăng. tuy nhiên, k_ thu_t ni_ng r_ng eCligner khác hoàn toàn so v_i Invisalign. Khay eCligner ___c ch_ t_o b_ng tay, __n gi_n, ch_ d_a vào m_u hàm th_ch cao __ kh_c khay ni_ng. M_i ti_n __ s_ _ng v_i cùng 1 m_u hàm và m_t khay ni_ng chi ti_t. trong th_i gian ni_ng r_ng, b_n c_n ph_i s_ d_ng bao nhiêu khay, th́ Bác s_ s_ s_n xu_t b_y nhiêu m_u hàm. chiêu th_c ni_ng r_ng không m_c cài t_o c_m giác tho_i mái, nh_ng ng__i mua ___c _i_u tr_ r_t ít khi ph_i nh_ r_ng. tùy theo th_c tr_ng n_ng nh_ c_a t_ng ng__i, Bác s_ s_ cho bi_t nên _i_u tr_ trong [url=http://Pixabay.com/en/new-zealand-waterfall-nature-bao%20l%C3%A2u/]bao lâu[/url]. clear aligner Ni_ng r_ng không m_c cài eCligner tu van nieng rang mien phi 4. Ni_ng r_ng không m_c cài giá bao nhiêu? Trong th_i _i_m này, chi phí ni_ng r_ng không m_c cài [url=http://www.Express.co.uk/search/eCligner%20x%E1%BA%A5p/]eCligner x_p[/url] x_ trong kho_ng: 50 - 70 tri_u VND tùy vào t_m kho_ng __ n_ng hay nh_. C̣n ni_ng r_ng không m_c cài Invisalign giao __ng trong kho_ng t_ 85 - 100 tri_u __ng. chi phí ni_ng r_ng hô chi ti_t c_ th_ c̣n tùy theo th_c tr_ng r_ng, s_c m_nh r_ng mi_ng c_a m_i ng__i. 5. V́ Sao công ngh_ ni_ng r_ng không m_c cài l_i s_ h_u chi phí cao? nh_ng _u _i_m n_i b_t c_a ph__ng pháp _ó s_ giúp b_n v_n _áp th_c m_c _ó: Tháo l_p thu_n ti_n V_i ni_ng r_ng m_c cài, b_n ph_i _eo b_ ni_ng ít __c bi_t là 2 n_m, v_n __ này gây khá nhi_u b_t ti_n trong ho_t __ng và sinh ho_t hàng ngày. th_ nh_ng, v_i chiêu bài ni_ng r_ng không m_c cài, dù _ang trong th_i gian _i_u tr_, b_n v_n r_t có th_ tháo l_p d_ dàng, t_ do tho_i mái tùy lúc & siêu th_ tho_i mái và d_ ch_u. ngoài nh_ng v_i cách ni_ng r_ng này, b_n tr_n v_n lau chùi r_ng mi_ng, hay ___c dùng ch_ nha khoa. __m b_o an toàn, thích h_p v_i t_t c_ l_a tu_i chiêu th_c này s_ không "kén" ng__i mua v́ d_ xúc ti_n, k_ c_ v_i nh_ng ng__i l_n tu_i hay nh_ng em h_c viên. Không gian truân riêng v_i tr_ em gi_ng nh_ các m_c cài, có th_ nu_t nh_m khi x_y ra s_ s_y, kh_i nh_a su_t trong quăng c_a ni_ng r_ng không m_c cài t_o ra s_ an toàn cao h_n n_a. các khay ni_ng r_ng trong su_t ___c ch_ tác t_ nh_a nha khoa nên an toàn cho c_ th_ trong th_i gian dài s_ d_ng. uu-diem T_i Sao công ngh_ ni_ng r_ng không m_c cài l_i s_ h_u ngân sách cao? Lư t__ng v_i ng__i mua b_n t_i m_t t_i m_i hay _ xa s_n xu_t khay ni_ng d_a trên nh_ng thông tin c_ th_ chi ti_t t_ m_u r_ng và hàm c_a b_nh nhân, _nh h__ng bi_n __ng r_ng _úng nh_ trong phác __ _i_u tr_. các b_n s_ không ph_i m_t th_i _i_m lui t_i pḥng khám ti_p t_c __ c_n ch_nh m_c cài. trung b́nh t_ 6 - 8 tu_n, b_n m_i tái khám m_t l_n __ ___c ki_m tra và thay khay m_i. tính th_m m_ và làm __p cao _ây có th_ xem nh_ ph__ng pháp ni_ng r_ng "bí m_t", khi ng__i khác không c̣n phát giác ra, góp ph_n vô hi_u hóa m_i lo ng_i c_a b_n v_i nh_ng ng__i quanh vùng khi _ang ni_ng r_ng. ngoài các, khay ni_ng r_ng trong su_t c̣n ôm sát m_t ph_ng r_ng, giúp b_nh nhân tho_i mái t_ tin h_n, không m_t nhi_u th_i _i_m làm quen v_i khay ni_ng, không _nh h__ng t_i vi_c phát âm, t_o xúc c_m không h_ có d_ng c_ ch_nh nha trong mi_ng. Vi_c _i_u tr_ ni_ng r_ng không nh_ng d_ng chân t_i m_c __ th_m m_ và làm __p, mà c̣n có chân thành và ư ngh_a r_ng l_n __i v_i s_c m_nh. t́nh tr_ng r_ng m_c không __u khi_n giai _o_n lau chùi r_ng mi_ng có th_ tr_ nên khó kh_n h_n, gây ra các b_nh nh_ sâu r_ng, viêm nha chu, hôi mi_ng_ ngoài ra, c̣n có th_ _nh h__ng __n s_c kh_e khi nhi_m trùng do viêm nha chu măn tính, _au d_ dày_
Karma:
+0/-0
Age:
29
Location:
Netherlands, Zoetermeer
Date Registered:
August 17, 2018, 07:20:26 pm
Local Time:
February 21, 2019, 07:24:41 am
Last Active:
August 17, 2018, 07:20:27 pm
Signature:
Feel free to visit my blog post Dentistry (sneak a peek here)